•  

     

Zapoznaj się z raportem o powiecie

W dokumencie znajdują się m.in. informacje na temat działalności Zarządu Powiatu, programów i strategii oraz uchwał Rady.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie opublikowano „Raport o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2020”. Zgodnie z nowelizacją przepisów, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przyjął ostateczną wersję raportu za rok 2020 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatrzy raport podczas sesji absolutoryjnej. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2020” musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Chrzanowie w dniu 29.06.2021 r.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

RAPORT DOSTĘPNY W BIP

Script logo